• česky
  • english

Stručný návod pro připojení PKS

V případě výměny počítače nebo síťové karty je nutno provést aktivaci znovu. Info ZDE

Předpoklady ke zprovoznění
Prvním předpokladem pro zprovoznění sítě na Vašem pokoji je osobní počítač vybavený síťovou kartou (1000/100 Mbit/s) s konektorem RJ-45. Dále budete potřebovat nekřížený UTP kabel, který je nutný pro propojení internetové zásuvky s počítačem.

Druhým předpokladem je, zda se na Vašem pokoji nachází aktivní internetová zásuvka.

Registrace a aktivace sítě
Pozor – hoteloví hosté se obrátí přímo na recepci !!

1. Propojte UTP kabelem svůj počítač s volnou zásuvkou na Vašem pokoji, kde jste ubytováni ! a zapněte ho. Pokud je Váš počítač ve všech směrech korektně nainstalován, obdrží dočasnou IP adresu z DHCP serveru a bez jakéhokoliv dalšího zásahu se přes webový prohlížeč dostanete na tyto stránky a do IS MUNI. Pokud ne, nejprve si ověřte, zda je váš síťový adaptér nastaven na automatické přidělení IP adresy z DHCP serveru a zda jste obdrželi správnou IP adresu (z rozsahu 147.251.xxx.xxx).
Návod pro ověření ve Windows Vista + Windows72. Spusťte si internetový prohlížeč (IE, Chrome, Opera, Firefox) a přihlaste se na webové stránky PKS – ANETA . Pro přihlášení je nutno zadat Vaše UČO a sekundární heslo (jedná se o heslo pro přístup na POP3 server MUNI, nebo pro přístup do počítačové učebny na Komenského náměstí). Pokud toto heslo neznáte, nebo jej nemáte nastaveno, musíte jej vytvořit v Informačním systému MUNI , kde musíte být nejdříve registrováni.

3. Po úspěšném přihlášení Vám bude nabídnuta možnost registrace nového zařízení. Po vyplnění a kontrole nezbytných a volitelných položek uložíte nastavení. Zobrazí se vám uložené parametry, které lze zpětně znovu editovat. Věnujte pozornost zejména kontrole uvedeného měsíce u položky „Registrovat do“. Platba a tím pádem i registrace sítě je minimálně vždy na jeden celý měsíc a tudíž není možné se zaregistrovat na kratší dobu. Ukončení registrace se provádí výběrem měsíce, do jehož konce chcete mít přípojku aktivní. Stisknutím tlačítka „nastavit“ provedete registraci služby internet a také tímto potvrdíte svůj souhlas s uvedenými pravidly Počítačové Kolejní Sítě (PKS). Tímto krokem se Vám rovněž automaticky začnou připočítávat částky k platbě kolejného za internet a za počítač (jako spotřebič) dle platného ceníku pro daný akademický rok. V tomto případě není potřeba registrovat provoz počítače u ubytovatelky.

4. Po úspěšné prvotní aktivaci v systému ANETA je nutno VYPNOUT počítač nebo jej odpojit od LAN a vyčkat cca 15minut a pak spustit počítač. Touto aktivací Vám (Vaší síťové kartě) byla přidělena Vaše IP adresa a název v DNS záznamech. V systému ANETA si můžete sami zkontrolovat své datové přenosy (záložka „Statistiky“ - jejich obnova probíhá cca každou hodinu), případné blokace, pokud jste překročili stanovené limity přenosů, nebo si můžete zažádat o povolení příchozích portů potřebných pro provoz serverů na Vašem počítači, napsat email správcům.

Podrobnější informace naleznete v dokumentu Průvodce připojením a používáním PKS

Připojovací údaje (IP adresa, maska, DNS servery...) nenastavujte, systém vše provede automaticky za Vás prostřednictvím DHCP serveru!

V případě výměny počítače nebo síťové karty je nutno provést aktivaci znovu s aktualizovanými údaji.

Short HowTo for connect to PKS

In case of computer change you must reactivate your connection. Infomations HERE

Prerequisites for launching
The first prerequisite for functioning network in your room is a personal computer equipped with a network interface card (1000/100 Mbit / sec) with RJ-45 connectors. You will also need a straight-through UTP cable, which is necessary for connecting Internet outlet to the computer.

The second assumption is whether there is an active Internet outlet in your room


Registration and Activation Network
Attention - hotel guests will turn directly to the reception!

1.  Connect the UTP cable to your PC and a free outlet in the room where you are staying! and switch it on. If your computer is correctly installed in all respects, you will receive a temporary IP address from a DHCP server and without any further intervention you will get through a web browser to this site and IS MUNI. If not, first check whether your network adapter is set to automatically obtain an IP address from a DHCP server and that you received the correct IP address (147.251.xxx.xxx of scale).


Instructions for check in Windows Vista + Windows7


2. Start your Internet browser (IE, Chrome, Opera, Firefox) and login to the website PKS – ANETA Tologin you must enter your UCO and secondary password (the password for the POP3 server MUNI or to access the computer classroom at the Comenius Square). If you do not know the password or if it is not set, you can create it in MUNI Information System where you have to be registered first.


3.  After successful login you will be offered the opportunity to register a new device. Save the settings after completing and checking necessary and optional items. You will see the saved parameters which can be re-edited again. Pay particular attention to checking of the stated month in "Sign in". Payment and the registration to the network are always for at least one whole month and it is therefore not possible to register for a shorter period. The registration will finish by selecting the month until which you want to have an active connection. Press "set" and you will be registered to the Internet services and in this way you also confirm that you agree with the rules of Dormitory Computer Networks (PKS). This step will also automatically add an additional amount for the Internet access and a computer (as consumers)  to the price of the accommodation according to the valid price list for the academic year. In this case there is no need to register the computer at the dormitory.4.  
After a successful initial activation of the system ANETA it is necessary to shut down (NOT suspend or hibernate) or disconnect your computer and wait approx. 15 minutes and then start the computer. This activation (your network card) assigned you an IP address and your name in the DNS records. In ANETA, you can check your data transfer (tab "Statistics" - their recovery is approximately every hour), possible blocking if you have exceeded the limits of transmission or you can apply for permit of incoming ports that are needed for servers running on your computer or write an e-mail to administrators.For more information, see the PKS Guide


Do not set the connection information (IP address, subnet mask, DNS servers...), the system sets everything automatically through the DHCP server!!

In case of a computer or network card replacement it is necessary to do the activation again with the updated information.