• česky
 • english

Pravidla pro připojení do PKS

Bez ohledu na způsob připojení lze síť využívat jen s respektováním následujících univerzitních směrnic:

Porušení těchto směrnic má za následek zpravidla kompletní odpojení od sítě.
Kromě toho je třeba respektovat následující pravidla a omezení a  další pokyny správců PKS :

-   Přenos dat  nesmí přesáhnout limit 15 GB za 1 den (cca 0:00 - 23:59) – překročení  limitu má za následek snížení rychlosti na 1Mbps na zbytek dne a následující 3 dny

-          Na počítači doporučujeme vypnout „sdílení souborů a tiskáren“

-          Na počítači musí být nainstalován legální OS, SW a funkční aktualizovaný antivirový program

-          Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k narušení funkčnosti PKS, zejména aktivní pokusy o zahlcení síťových prvků, průniky do zařízení a cizích počítačů, aktivní scan a odposlech cizí komunikace, změna či krádež identity počítače atp.
-          Aktivity na PKS nesmí porušovat zákony, zejména autorský zákon

-          Pokud uživatel zjistí uvedené aktivity jiné osoby, je povinen toto neprodleně oznámit správcům PKS

-          Je dovoleno používat pouze přepínače (switch, hub), použití routerů nebo WiFi zařízení výhradně s písemným souhlasem administrátora PKS.

Porušení uvedených pravidel může mít za následek sankce odpojení od PKS, přičemž není vyloučena trestněprávní odpovědnost

Rules for use PKS

Regardless of the way you are connected the network can be used only by respecting the following university guidelines:

 • IT technology usage - MU Directive No.10 / 2017
 • Directive on exposure of information in a computer network MU - Directive of the University No. 5 / 2003
 • The rules for receiving a mail in the domain muni.cz

Violation of these guidelines usually results in a complete disconnection from the network.Furthermore, you should respect the following rules and regulations and other guidance of administrators PKS:
 • Data transfer may not exceed the limit of 15GB per day (approx.0:00 to 11:59 p.m.) -exceeding the limit results in a lower speed (1Mbps) for next 3 days
 • It is recommended to turn off the computer sharing
 • In the computer, there must be installed legal OS, software and functional and updated antivirus program
 • User must not undertake any activities leading to disruption in PKS, in particular making an active attempt to overload the network elements, intersections to foreign equipment and computers, active scan and foreign communication monitoring, modification or theft of the computer identity etc..
 • Activities of the PKS may not violate laws especially the copyright law
 • If the user finds another person doing the activities stated above he/she is obliged to notify administrators of PKS immediately
 • It is only allowed to use the switch (or hub), routers or WiFi devices can only be used with the written consent of the administrator of PKS.

Violation of these rules may result in sanctions like disconnecting from PKS and the criminal liability is not excluded.