• česky
  • english

Doporučené postupy

Výměna PC (síťové karty)
Přihlaste se do systému ANETA a klikněte na změnit nastavení v jednom z řádkůbude vidět Vaše aktuální MAC adresa, stačí když tuto zkopírujete do pole níže pod tímto řádkem a kliknete na uložit. Dále je postup stejný jako při registraci !!

Přestěhování na jiný pokoj (kolej)
Přihlaste se do systému ANETA a klikněte na změna koleje, následně potvrďte odebrání IP a přeregistrujte se.

Jak komunikovat s administrátory
Pokud potřebujete pomoci, musíte napsat co nejvíc údajů, které mohou urychlit řešení. Nezbytné je UČO, aktuální IP a MAC adresa, číslo pokoje a případně i telefonický kontakt. Na anonymní, vulgární, agresivní nebo urážlivé emaily či telefonáty nereagujeme. Čím podrobněji popíšete závadu, tím více urychlíte nalezení příčiny. Vhodný může být např. screenshot obrazovky s chybou.

Pro zadané UČO [123456] nebyl v informačním systému ISKaM nalezen záznam.
Aneta získává informace o ubytovaných studentech z databáze ISKaM, kam je vkládají recepční/ubytovatelky. Pokud v systému ISKaM není záznam o tom, že v aktuální den máte ubytování, nemůžete mít ani přístup k internetu.
Vaše první kroky tedy musí směřovat na recepci.
ISKaM = Informační systém kolejí a menz


V systému mám nastavenou blokaci, ale limit jsem nepřekročil - proč?
Nejčastější příčinou je zavirovaný počítač nebo počítač, který má zapnuté Sdílení souborů a tiskáren a snaží se v síti nalézt sdílené složky a tiskárny, nebo je sám propaguje. ÚVT MUNI má na síti aktivní nástroje na sledování pokusů o scanování sítě, sledování podezřelých aktivit atd. Uvedené chování může být vyhodnoceno negativně a ÚVT dá pokyn k zablokování
Odvirujte si počítač, vypněte si Sdílení souborů a tiskáren a případně se zdržte aktivit, jakými jsou např. scanování sítě nebo pokusy o průnik do jiných strojů.


Best Practices

New computer (new network card)
Login to ANETA , click Change settings, in the text field you will see your current MAC copy this to input field under the text field and save changes. The rest is same liek when registering

Room (dorm) change
Login to ANETA click Change college then confirm IP removal and register again.

How to communicate with admin
If you need help, you must write as much data, which can speed up the solution. UCO is necessary,current IP and MAC address, room number and possibly a telephone contact. We are not responsible for anonymous, vulgar, or aggressive. offensive e-mails or phone calls. The detailed description of the problem, the more accelerate finding the cause . You can send screeneshot screen with an error.

For given UCO [123456] was not found record in the information system ISKAM
Aneta obtains information from a database housed students ISKAM, which is inserted receptionist / . If the system ISKAM is not a record for the actual day of your accommodation, you can not have access to the Internet.
Your first step must therefore be directed at the reception.
ISKAM = Information System of the University Accommodation and Catering Services

In my block set, but I did not exceed the limit - why?
The most common cause is an infected computer or that has enabled File and Printer Sharing and tries to find a network shared folders and printers, or is itself promotes. MUNI ICS has an active network instruments for monitoring attempts to scan the network, monitoring of suspicious activities, etc. This behavior can be evaluated negatively, and ICS can instruct us to block you.
Check your computer for virusses, turn off File and Printer Sharing and possibly stay away from activities such as network scans or attempts to break into other machines.